Nëse keni nevojë për ndonjë informacion më shumë ose keni ndonjë pyetje në lidhje me Kushtet tona të Shërbimit, ju lutem mos ngurroni të na kontaktoni me email në http://realtyww.info/contact.

Prezantimi

Këto terma dhe kushte rregullojnë përdorimin tuaj të kësaj faqe në internet; duke përdorur këtë faqe në internet, ju i pranoni këto terma dhe kushte në mënyrë të plotë dhe pa rezerva. Nëse nuk pajtoheni me këto terma dhe kushte ose ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve, nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti.

Ju duhet të jeni të paktën 18 [tetëmbëdhjetë] vjeç për të përdorur këtë faqe interneti. Duke përdorur këtë faqe interneti dhe duke rënë dakord me këto terma dhe kushte, ju garantoni dhe përfaqësoni që jeni të paktën në moshën 18 vjeç.

Kushtet e përcaktuara

"uebfaqja" do të thotë faqja e internetit aktuale që po kërkoni.

Leje për të përdorur faqen e internetit

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, faqja e internetit dhe / ose licencuesit e saj zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale të publikuara në këtë faqe interneti dhe materialet e përdorura në faqen e internetit. Në varësi të licencës më poshtë, të gjitha këto të drejta të pronësisë intelektuale janë të rezervuara.

Ju mund të shihni, shkarkuar vetëm për qëllime caching, dhe të shtypni faqe, skedarë ose përmbajtje tjetër nga faqja e internetit për përdorimin tuaj personal, në varësi të kufizimeve të përcaktuara më poshtë dhe gjetkë në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet të:

 • ribotoni materialin nga kjo faqe në media ose dokumente të shtypura ose dixhitale (përfshirë republikimin në një uebfaqe tjetër) përveç metodave të ndarjes që ofrohen nga faqja e internetit;
 • shesin, me qira ose nën-licencën materiale nga faqja e internetit;
 • tregoni çdo material nga faqja e internetit në publik, përveç metodave të ndarjes që sigurohen nga faqja e internetit;
 • riprodhoni, kopjoni, kopjoni ose shfrytëzoni ndryshe materialin në këtë faqe në internet për një qëllim tregtar;
 • modifikoni ose modifikoni ndryshe çdo material në uebfaqe;
 • rishpërndarjen e materialit nga kjo faqe në internet - përveç përmbajtjes në mënyrë specifike dhe të shprehur në dispozicion për rishpërndarje; ose
 • ribotoni ose riprodhoni ndonjë pjesë të kësaj faqeje interneti përmes përdorimit të iframeve ose ekraneve të ekraneve.

Përdorimi i pranueshëm

Ju nuk duhet ta përdorni këtë faqe interneti në çfarëdo mënyre që shkakton, ose mund të shkaktojë dëme në faqen e internetit ose dëmtimin e disponueshmërisë ose aksesueshmërisë së faqes në internet ose në çfarëdo mënyre që është e paligjshme, e paligjshme, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë të paligjshëm, qëllimi ose veprimtaria e paligjshme, mashtruese ose e dëmshme.

Nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti për të kopjuar, ruajtur, transmetuar, transmetuar, dërguar, përdorur, publikuar ose shpërndarë ndonjë material që përbëhet nga (ose është i lidhur me) ndonjë spyware, virus kompjuteri, kalë trojan, krimb, keystroke logger, rootkit ose të tjera program kompjuterik me qëllim të keq.

Ju nuk duhet të bëni ndonjë aktivitet sistematik ose automatik të mbledhjes së të dhënave në ose në lidhje me këtë faqe interneti pa pëlqimin e shprehur me shkrim.
Kjo perfshin:

 • scraping
 • të dhënat e minierave
 • nxjerrja e të dhënave
 • vjelja e të dhënave
 • 'inkuadrim' (iframes)
 • Artikulli 'tjerrje'

Ju nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti ose ndonjë pjesë të saj për të transmetuar ose dërguar komunikime komerciale të padëshiruara.

Qasje e kufizuar

Qasja në zona të caktuara të kësaj faqe interneti është e kufizuar. Pronari i faqes së internetit rezervon të drejtën të kufizojë hyrjen në disa zona të kësaj faqe në internet, ose sipas gjykimit tonë, e gjithë kjo faqe e internetit. Uebsajti mund të ndryshojë ose modifikojë këtë politikë pa paralajmërim.

Nëse pronari i uebfaqes ju siguron një ID të përdoruesit dhe një fjalëkalim për t'ju mundësuar hyrjen në zonat e kufizuara të kësaj faqe në internet ose përmbajtje ose shërbime të tjera, duhet të siguroni që ID e përdoruesit dhe fjalëkalimi të ruhen konfidencialë. Ju vetëm jeni përgjegjës për fjalëkalimin tuaj dhe sigurinë e ID të përdoruesit ..

pronari i faqes së internetit mund të çaktivizojë ID-në e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj, sipas gjykimit të tij, pa ndonjë njoftim ose shpjegim.

Përmbajtja e përdoruesit

Në këto kushte dhe kushte, "përmbajtja e përdoruesit tënd" do të thotë material (duke përfshirë pa kufizime tekstin, imazhet, materialin audio, materialin video dhe materialin audioviziv) që dorëzoni në këtë faqe interneti, për çfarëdo qëllimi.

Ju i jepni pronarit të faqes së internetit një licencë botërore, të pakthyeshme, jo-ekskluzive, pa mbretëri për të përdorur, riprodhuar, përshtatur, publikuar, përkthyer dhe shpërndarë përmbajtjen e përdoruesit tuaj në çdo media ekzistuese ose të ardhshme. Ju gjithashtu i jepni faqes në internet të drejtën për të nën-licencuar këto të drejta, dhe të drejtën për të ndërmarrë një veprim për shkeljen e këtyre të drejtave.

Përmbajtja juaj e përdoruesit nuk duhet të jetë e paligjshme ose e paligjshme, nuk duhet të shkelë të drejtat ligjore të palëve të treta dhe nuk duhet të jetë në gjendje të shkaktojë veprime juridike qoftë kundër jush, faqes së internetit ose palës së tretë (në secilin rast sipas ndonjë ligji në fuqi).

Ju nuk duhet të dorëzoni asnjë përmbajtje të përdoruesit në faqen e internetit që është ose ka qenë ndonjëherë objekt i ndonjë procedure ligjore kërcënuese ose aktuale ose ndonjë ankese tjetër të ngjashme.

Pronari i faqes së internetit rezervon të drejtën për të modifikuar ose hequr çdo material të paraqitur në këtë faqe interneti, ose të ruajtur në serverët e faqes në internet, ose të pritur ose publikuar në këtë faqe interneti.

Pronari i faqes në internet nuk merr përsipër të monitorojë paraqitjen e një përmbajtje të tillë ose publikimin e një përmbajtje të tillë në këtë faqe interneti.

Nuk ka garanci

Kjo faqe në internet është dhënë "siç është" pa asnjë përfaqësim ose garanci, e shprehur ose e nënkuptuar. Pronari i faqes në internet nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me këtë faqe interneti ose informacionin dhe materialet e dhëna në këtë uebfaqe.

Pa cënuar përgjithësinë e paragrafit të mësipërm, pronari i faqes në internet nuk garanton që:

 • kjo faqe interneti do të jetë vazhdimisht e disponueshme ose në dispozicion; ose
 • informacioni në këtë faqe interneti është i plotë, i vërtetë, i saktë ose jo i gabuar.

Asgjë në këtë uebfaqe nuk përbën, ose nuk është menduar të përbëjë, këshilla të çfarëdo lloji. Nëse keni nevojë për këshilla në lidhje me ndonjë çështje ligjore, financiare ose mjekësore, duhet të konsultoheni me një profesionist të duhur.

Kufizimet e përgjegjësisë

Pronari i faqes në internet nuk do të jetë përgjegjës për ju (pavarësisht nga ligji i kontaktit, ligji i torturave ose ndryshe) në lidhje me përmbajtjen, ose përdorimin e, ose ndryshe në lidhje me këtë faqe interneti:

 • në masën që faqja e internetit ofrohet pa pagesë, për ndonjë humbje të drejtpërdrejtë;
 • për çdo humbje të tërthortë, të veçantë ose pasuese; ose
 • për humbjet e biznesit, humbjen e të ardhurave, të ardhurat, fitimet ose kursimet e parashikuara, humbjen e kontratave ose marrëdhënieve afariste, humbjen e reputacionit ose vullnetit të mirë, ose humbjen ose prishjen e informacionit ose të dhënave.

Këto kufizime të përgjegjësisë zbatohen edhe nëse pronari i faqes në internet është këshilluar shprehimisht për humbjen e mundshme.

Përjashtimet

Asgjë në këtë mohim të faqes në internet nuk do të përjashtojë ose kufizojë ndonjë garanci të nënkuptuar me ligj që do të ishte e paligjshme të përjashtohej ose kufizohej; dhe asgjë në këtë mohim të faqes në internet nuk do të përjashtojë ose kufizojë përgjegjësinë e pronarit të faqes në internet në lidhje me ndonjë:

 • vdekja ose dëmtimi personal i shkaktuar nga pakujdesia e pronarit të faqes në internet ose agjentëve të saj, punonjësve ose aksionarëve / pronarëve;
 • mashtrim ose keqpërfaqësim mashtrimi nga ana e faqes në internet; ose
 • whichështje për të cilën do të ishte e paligjshme ose e paligjshme që faqja në internet të përjashtojë ose kufizojë, ose të përpiqet ose të pretendojë për të përjashtuar ose kufizuar, përgjegjësinë e saj.

Arsyeshmëria

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni që përjashtimet dhe kufizimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë mospërmbushje të faqes janë të arsyeshme.

Nëse nuk mendoni se janë të arsyeshme, nuk duhet ta përdorni këtë faqe interneti.

Partitë e tjera

Ju e pranoni që, si një entitet me përgjegjësi të kufizuar, pronari i faqes së internetit ka një interes të kufizojë përgjegjësinë personale të oficerëve dhe punonjësve të tij. Ju pranoni që ju nuk do të paraqisni ndonjë pretendim personalisht kundër oficerëve ose punonjësve të faqes në lidhje me humbjet që vuani në lidhje me faqen e internetit.

Pa paragjykuar paragrafin e mësipërm, ju pranoni që kufizimet e garancive dhe përgjegjësisë të përcaktuara në këtë mohim të faqes në internet do të mbrojnë oficerët e internetit, punonjësit, agjentët, filialet, pasardhësit, caktimet dhe nënkontraktuesit, si dhe pronarin e faqes në internet.

Dispozitat e pazbatueshme

Nëse ndonjë dispozitë e këtij mospërmbushjeje të uebfaqes është, ose është gjetur të jetë, e pazbatueshme në bazë të ligjit në fuqi, kjo nuk do të ndikojë në zbatimin e dispozitave të tjera të këtij mohimi.

Dëmshpërblim

Me këtë dëmshpërbleni pronarin e faqes në internet dhe merrni përsipër ta mbani pronarin e uebsajtit dëmshpërblim ndaj humbjeve, dëmtimeve, kostove, detyrimeve dhe shpenzimeve (përfshirë pa kufizime shpenzimet ligjore dhe çdo shumë të paguar nga pronari i faqes së internetit ndaj një pale të tretë për zgjidhjen e një kërkese ose mosmarrëveshje mbi këshillat të këshilltarëve juridikë të faqes së internetit) të bëra ose të pësuara nga pronari i faqes së internetit që lindin nga ndonjë shkelje nga ju për ndonjë parashikim të këtyre kushteve dhe kushteve, ose që lindin nga ndonjë pretendim që ju keni shkelur ndonjë dispozitë të këtyre kushteve dhe kushteve.

Shkeljet e këtyre kushteve dhe kushteve

Pa paragjykuar të drejtat e tjera të faqes së faqes së internetit nën këto kushte dhe kushte, nëse i shkelni këto kushte dhe kushte në çfarëdo mënyre, pronari i faqes së internetit mund të ndërmarrë një veprim të tillë pasi pronari i faqes së internetit gjykon të përshtatshme për t'u marrë me këtë shkelje, duke përfshirë pezullimin e hyrjes tuaj në faqen e internetit, duke ju ndaluar juve nga hyrjen në faqen e internetit, bllokimin e kompjuterave duke përdorur adresën tuaj IP nga hyrja në faqen e internetit, duke kontaktuar ofruesin e shërbimit tuaj të internetit për të kërkuar që ata të bllokojnë qasjen tuaj në faqen e internetit dhe / ose sjelljen e procedurave gjyqësore kundër jush.

Variacion

Pronari i faqes së internetit mund të rishikojë këto terma dhe kushte herë pas here. Kushtet dhe rregullat e rishikuara do të zbatohen për përdorimin e kësaj faqe interneti nga data e publikimit të kushteve dhe kushteve të rishikuara në këtë faqe interneti. Ju lutemi kontrolloni rregullisht këtë faqe për të siguruar që jeni njohur me versionin aktual.

Caktimi

Pronari i faqes në internet mund të transferojë, nën-kontratë ose ndryshe të merret me të drejtat dhe / ose detyrimet e faqes në internet sipas këtyre kushteve dhe kushteve pa ju njoftuar juve ose duke marrë pëlqimin tuaj.

Ju nuk mund të transferoni, nënkontraktojnë ose përndryshe të merren me të drejtat dhe / ose detyrimet tuaja nën këto terma dhe kushte.

Pjesshme

Nëse një dispozitë e këtyre termave dhe kushteve përcaktohet nga çdo gjykatë ose autoritet tjetër kompetent për të qenë i paligjshëm dhe / ose i pazbatueshëm, dispozitat e tjera do të vazhdojnë në fuqi. Nëse ndonjë dispozitë e paligjshme dhe / ose e pazbatueshme do të ishte e ligjshme ose e zbatueshme nëse një pjesë e saj do të fshihej, kjo pjesë do të konsiderohet të fshihet dhe pjesa tjetër e dispozitës do të vazhdojë në fuqi.

Marrëveshje e plotë

Këto terma dhe kushte, së bashku me Politikën e Intimitetit të faqes në internet, përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe pronarit të faqes në internet në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti, dhe shfuqizojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti.

Ligji dhe juridiksioni

Këto terma dhe kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Mbretërisë së Bashkuar dhe çdo mosmarrëveshje në lidhje me këto terma dhe kushte do t'i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Mbretërisë së Bashkuar.

Pagesat në faqen e internetit

Të gjitha pagesat janë të pakthyeshme sepse ato kanë të bëjnë me shërbimet e ofruara në kohën e blerjes. Nëse keni ndonjë problem me ndonjë nga blerjet tuaja, mund të kontaktoni mbështetjen tonë.

Të gjitha pagesa pagese ose transaksione të kthyera në pagesa do të çojnë në një pezullim të menjëhershëm të llogarisë. Ky pezullim do të vlerësohet më pas në varësi të dhe sipas shkaqeve që çuan në të.

Emri ynë juridik është:

MEDIA AZANDT LTD

Zyra jonë e regjistruar:

132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE, Mbretëria e Bashkuar

Rreth këtyre Kushteve të Shërbimit të Uebfaqit

Ne i krijuam këto terma dhe kushte në internet duke përdorur gjeneratorin TOS / T & C të disponueshëm Politika e privatësisë Online.

Mund të kontaktoni pronarin e faqes në internet me email në lidhjen e adresës sonë të emailit në në krye të këtij dokumenti të Kushtet e Shërbimit.Privacy Policy Online Site Miratuar